Δύσκολες ώρες για τον ισχυρό άντρα Δημήτρη Κοντομηνά – Έπεσε η «Αυλαία»…

Οι αναγνώστες μας μπορούν να στέλνουν τα άρθρα και τα σχόλια τους για δημοσίευση. Οι δημοσιεύσεις είναι δωρεάν.

Δύσκολες ώρες για τον ισχυρό άντρα Δημήτρη Κοντομηνά – Έπεσε η «Αυλαία»…

Έπεσε η «Αυλαία»…
στη χρόνια δικαστική διαμάχη του κ. Δημήτρη Κοντομηνά και του κ. Στ. Τσοτσορού με το δικαστήριο να δικαιώνει τον Στάθη Τσοτσορό και να επιβάλει αποζημίωση άνω των 9 εκ. ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Εφετείο Αθηνών επέβαλε στον Δ. Κοντομηνά αποζημίωση 9 εκατομμυρίων ευρώ, συν τους νόμιμους τόκους, υπέρ του Στ. Τσοτσορού, μετά από δικαστική διαμάχη που κράτησε πάνω από 10 χρόνια.

Ο επιχειρηματίας δικάστηκε ύστερα από μήνυση του πρώην προέδρου του τηλεοπτικού σταθμού Alpha Στάθη Τσοτσορού, με την κατηγορία της απιστίας κατ’ εξακολούθηση.

Η κατηγορία σε βάρος του επιχειρηματία αφορούσε στη ζημιά που υπέστη η εταιρεία από παράνομες οικονομικές ενέργειες του κ. Κοντομηνά την περίοδο 2003-2004.

Σύμφωνα με τον κ. Τσοτσορό, την επίμαχη περίοδο ο κ. Κοντομηνάς, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για τον Βασικό Μέτοχο, προχώρησε σε δανειοδοτήσεις της εταιρείας ύψους 68 εκατ. ευρώ, ποσό που εμφάνισε ως προερχόμενο από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών να προκληθεί ζημιά στην εταιρεία και στον ίδιο ως μέτοχο, καθώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ στον Alpha για παράβαση του νόμου περί Βασικού Μετόχου.

Δικαίωση

Παρά την αρχική αθώωη του Δ. Κοντομηνά τον Φεβρουάριο του 2011, ο Στάθης Τσοτσορός πήγε την υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών, όπου με την απόφαση υπ’ αριθμόν 3025/20-6-2017 δικαιώθηκε πανηγυρικά. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κ. Κοντομηνάς πρέπει να καταβάλει στον κ. Τσοτσορό συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ συν τους νόμιμους τόκους, οι οποίοι «τρέχουν» από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το δικαστήριο απαγγέλλει προσωπική κράτηση σε βάρος του Δημήτρη Κοντομηνά διάρκειας 12 μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της καταψηφιστικής διάταξης της απόφασης, ενώ θα επιβαρυνθεί και με 450.000 ευρώ επιπλέον, ποσό που αποτελεί συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η μεταβίβαση μετόχων της ΑΔΤ όπως αποτυπώθηκε στην υπ’ αρ. 2632/28-11-2002 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας μετοχών έφερε στοιχεία εικονικότητας, τόσο ως προς το πρόσωπο του αληθινού αγοραστή όσο και ως προς το τίμημα, και δεν ήταν έγκυρη.

Στη συνέχεια η απόφαση αναφέρει ότι ο κ. Ε. Τσοτσορός, αγνοώντας την ευρύτερη ως άνω συμφωνία, που υλοποιήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου και εύλογα θεωρώντας ότι η μεταβίβαση των μετοχών στον Γ. Ψαρρά δυνάμει της με αρ. 2632/28-11-2002 συμβολαιογραφικής πράξης αποτελεί πραγματική και αυτοτελή μεταβιβαστική πράξη, αποκομμένη από άλλες ταυτόχρονες και παράλληλες εξελίξεις την 28-11-2002, υπέγραψε και παρέδωσε επιστολή εγκρίσεως προς τις μεταβιβάζουσες εταιρείες.

Αναλυτικότερα το δικαστήριο έκρινε ότι:

α) Η χρηματοδότηση της ΑΔΤ την περίοδο 2002-2004 πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με δανεισμό από τον Δημήτρη Κοντομηνά, μέθοδος η οποία «…κατά την κρίση του νομοθέτη ενέχει κινδύνους για την οικονομική βιωσιμότητα της εκμεταλλευόμενης τηλεοπτικό σταθμό επιχείρησης….»

β) Η απόφαση αφ’ ενός μεν χαρακτηρίζει τον τρόπο αυτόν χρηματοδότησης «…αδιαφανή και μη εξασφαλίζοντας κατά την κρίση του νομοθέτη την οικονομική βιωσιμότητα…» αφ’ ετέρου δε κρίνει ότι δεν ενισχύεται η φερεγγυότητα της εταιρείας έναντι τρίτων «…αφού η εταιρεία μπορεί να διαθέτει τα ποσά αυτά ελευθέρως, ακόμη και ως κέρδη στους μετόχους της…»

γ) Η χρηματοδότηση κρίθηκε παράνομη (άρθρο 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995) με μοναδική προβλεπόμενη κύρωση αυτή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του σταθμού.

δ) Τα στοιχεία των παράνομων χρηματοδοτήσεων προκύπτουν από τους ισολογισμούς της εταιρείας των ετών 2002-2004 καθώς και από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 και την αντίστοιχη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Δημήτρη Κοντομηνά, δηλαδή από τα στοιχεία που υπεβλήθηκαν για έλεγχο στο ΕΣΡ κατά τα έτη 2003 και 2004 και των στοιχείων αυτών τελούσε σε γνώση το ΕΣΡ και είχε την υποχρέωση κατά νόμο και κατ’ έτος να ελέγξει.

ε) Ο Δημήτρης Κοντομηνάς στη μεν φορολογική δήλωση έτους 2003 εμφάνιζε το ποσό των 19.192.000 ευρώ ως δάνειο, ενώ παραπλανώντας και εξαπατώντας την πλευρά του κ. Τσοτσορού, στους λογαριασμούς της ΑΔΤ, εμφάνιζε το ποσό αυτό προοριζόμενο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Την 31-12-2004, ήτοι την επομένη της εξαναγκαστικής μας αποχώρησης και στο πλαίσιο της εκ των υστέρων επιχείρησης νομιμοποίησης της επί διετία παράνομης λειτουργίας, με απόφαση της ελεγχόμενης Γ.Σ. μετόχων από τον Δημήτρη Κοντομηνά, τα ποσά των παράνομων δανεισμών των ετών 2002-2004, συνολικά 68.035.000 ευρώ, αποτέλεσαν μέρος του ποσού των 77.500.000 ευρώ, της αύξησης υπέρ το άρτιο του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΤ που αποφασίσθηκε στην εν λόγω Γ.Σ μετόχων.

ζ) Οι μέτοχοι του Δημήτρη Κοντομηνά στη Γ.Σ της 31-12-2004 αποφασίζουν την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο της ΑΔΤ, μετά εκτίμηση της αγοραίας (εμπορικής) αξίας της τιμής της μετοχής σε 155 ευρώ ανά μετοχή, που αποτέλεσε και την τιμή διάθεσης της μετοχής, δηλαδή πολυπολλαπλάσια του 1,30 ευρώ ανά μετοχή, τιμή στην οποία εξανάγκασαν την πλευρά του κ. Τσοτσορού να πωλήσει τις μετοχές της την 30-12-2004.

Tο δικαστήριο έκρινε ότι αποδείχθηκε ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ότι δεν διενεργήθηκε εκ μέρους των εναγομένων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη (νόμιμη) λειτουργία και η απαιτούμενη φερεγγυότητα της ΑΔΤ και του συνακόλουθου εξαναγκασμού σε πώληση των μετοχών του κ. Τσοτσορού με ζημιά κατ’ ελάχιστο ποσό (κατά την κρίση του Δικαστηρίου) 9.000.000 ευρώ πλέον νομίμων τόκων.

Δικαίωση για τον Νίκο Νικολόπουλο

Συγχαρητήρια στον Γ. Πιτσιλή έδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος όπως υποστηρίζει στην δήλωση του για τον καταλογισμό 75 εκ. ευρώ για φοροδιαφυγή στον Δ. Κοντομηνά, «μπορεί να καθυστέρησε, έκανε τελικά το αυτονόητο, που όμως δεν έκαναν οι προηγούμενοι….».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Νικολόπουλου έχει ως εξής:

«Ποσό άνω των 75.000.000€ καταλογίστηκε στον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA Δ. Κοντομηνά από την Δ’ ΔΟΥ Αθηνών. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, κινήθηκαν και έπραξαν το καθήκον τους.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση καθώς μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου αναδείξαμε το απαράδεκτο καθεστώς της πολυετούς και «ύποπτης» καθυστέρησης ολοκλήρωσης του ελέγχου, από τις αρμόδιες αρχές, για μια υπόθεση φοροδιαφυγής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Έστω και καθυστερημένα, πιέζοντας την γραφειοκρατία θεσμικά, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και φυσικά εξαιτίας της αγωνίας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, μετά από δύο χρόνια επιτέλους κοινοποιήθηκε το τεράστιο ποσό των 75 εκ. ευρώ που καταλογίστηκε στους μετόχους της Alpha τηλεόρασης. Τα αυτονόητα έπραξε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, που οι πριν από αυτόν, όμως δεν το έκαναν. Μένει να δούμε αν ο Διοικητής θα διατάξει επανελέγχους στα ΜΜΕ με την ίδια λογική.

«Με πολέμησαν αλλά δεν κιότεψα»…

Παρότι δεχτήκαμε απίστευτο πόλεμο και λάσπη, ιδίως από δημοσιογράφους και ΜΜΕ προσκείμενα στον επιχειρηματία, δεν πτοηθήκαμε και δεν διστάσαμε να αναδείξουμε ένα ζήτημα διαφθοράς και διαπλοκής των αρμοδίων αρχών, που μετά την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ΕΔΕ εις βάρος της διεύθυνσης της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, η Δικαιοσύνη καλείται να διαψεύσει…

Στην περίπτωση «Κοντομηνά», σε αντίθεση με υποθέσεις ανωνύμων και μικρομεσαίων επιχειρηματιών, όπου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι άμεσοι και αμείλικτοι, είχαν βάλει όπισθεν ταχύτητα..

«Δεν τελειώσαμε με όσους έκαναν τα στραβά μάτια»!

Όμως η ικανοποίησή μας δεν ολοκληρώνεται στον καταλογισμό των 75.000.000€ , ούτε με την επιβεβαίωση των τεκμηριωμένων κοινοβουλευτικών και δικαστικών αναφορών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Δεν είχαμε και δεν έχουμε οποιαδήποτε προσωπική διαφορά με τον Δ. Κοντομηνά.

Απαιτούμε να διερευνηθεί σε βάθος για ποια αιτία «έθαψαν» την υπόθεση επί πολλά χρόνια. Απαιτούμε, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη παροχή «ασυλίας» από δημόσιους λειτουργούς στην συγκεκριμένη υπόθεση, να ελεγχθεί η περιουσιακή κατάσταση όλων των εμπλεκομένων, καθώς και των συγγενικών τους προσώπων και να ανοιχτούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, ώστε να διευκρινιστεί αν η καθυστέρηση οφείλετο σε προσωπική ανικανότητα ή σε δόλιους λόγους.

Σε κάθε περίπτωση να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες ώστε εφόσον κριθούν ανίκανοι να απομακρυνθούν από την Υπηρεσία τους. Απαιτούμε να επανελεγχθούν όλες οι σημαντικές υποθέσεις που οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ελέγξαν και είτε καθυστέρησαν σημαντικά να ολοκληρώσουν είτε τελικά έριξαν στα …. «πούπουλα» τους ελεγχόμενους.

Απαιτούμε, τέλος, να ελεγχθεί ποιοι δικαστικοί λειτουργοί, ποιοι εφοριακοί, με ποιών πολιτικών κλπ επίορκων κρατικών λειτουργών, για ποια αιτία και με ποιο αντίτιμο λειτουργώντας ως «εγκληματική οργάνωση», καθυστέρησαν να εξετάσουν την εν λόγω υπόθεση, εφόσον όφειλαν να το πράξουν και αποστερούσαν κατά τους δίσεκτα οικονομικά χρόνους, πολύτιμους οφειλόμενους οικονομικούς πόρους από τα δημόσια ταμεία, παραβιάζοντας τους νόμους

«Να πληρώσουν και οι όμοιοι του Κοντομηνά»

Μένει να δούμε την καταβολή των 75 εκ. ευρώ στα δημόσια ταμεία… Από ποιου την τσέπη θα βγουν για μας δεν έχει καμία σημασία. Αρκεί να καταβληθούν

Το αίτημα του φτωχοποιημένου Ελληνικού λαού είναι να πληρώσουν οι νταβατζήδες φοροκλέπτες, για τόσα χρόνια καλοπερνούσαν, γλεντοκοπούσαν και έπιναν στην υγειά των κορόιδων και επιτέλους να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα.»

πηγη tro-ma-ktiko.blogspot.gr

Το nea-orthodoxa.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.