Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου! ! !

(Ματθ. β´ 13-23) – «Σήκω ἀμέσως, πάρε τὸ παιδὶ καὶ τὴ μητέρα του καὶ φύγε στὴν Αἴγυπτο καὶ μεῖνε ἐκεῖ ὡσότου σοῦ πῶ»

Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς  Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·

«᾿Εξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν Υἱόν μου». Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· «Φωνὴ ἐν ῾Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· ῾Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν».

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων·᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. ᾿Ακούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

Απόδοση σε απλή γλώσσα:
Οταν ἀναχώρησαν οἱ μάγοι, ἕνας ἄγγελος τοῦ Θεοῦ παρουσιάστηκε στὸν ᾿Ιωσὴφ στὸ ὄνειρό του καὶ τοῦ εἶπε· «Σήκω ἀμέσως, πάρε τὸ παιδὶ καὶ τὴ μητέρα του καὶ φύγε στὴν Αἴγυπτο καὶ μεῖνε ἐκεῖ ὡσότου σοῦ πῶ. Γιατὶ ὁ ῾Ηρώδης ὅπου νά ’ναι θὰ ψάξει νὰ βρεῖ τὸ παιδί, γιὰ νὰ τὸ σκοτώσει». ῾Ο ᾿Ιωσὴφ σηκώθηκε ἀμέσως, πῆρε τὸ παιδὶ καὶ τὴ μητέρα του καὶ μέσα στὴ νύχτα ἔφυγε στὴν Αἴγυπτο· ἐκεῖ ἔμεινε ὥσπου πέθανε ὁ ῾Ηρώδης. ῎Ετσι ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ποὺ εἶχε πεῖ ὁ προφήτης· ᾿Απὸ τὴν Αἴγυπτο κάλεσα τὸν γιό μου. ῞Οταν κατάλαβε ὁ ῾Ηρώδης πὼς οἱ μάγοι τὸν ἐξαπάτησαν, ὀργίστηκε πάρα πολύ.

῎Εστειλε τότε στρατιῶτες καὶ σκότωσαν στὴ Βηθλεὲμ καὶ στὴν περιοχή της ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπὸ δύο χρονῶν καὶ κάτω, σύμφωνα μὲ τὸν χρόνο ποὺ ἐξακρίβωσε ἀπὸ τοὺς μάγους. ῎Ετσι ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶχε πεῖ ὁ προφήτης ῾Ιερεμίας·  ’Ακούστηκε στὴ Ραμὰ κραυγή, θρῆνος, κλάματα καὶ στεναγμὸς βαρύς· γιὰ τὰ παιδιά της κλαίει ἡ Ραχὴλ καὶ πουθενὰ δὲν βρίσκει παρηγοριά, γιατὶ δὲν ὑπάρχουν πιὰ στὴ ζωή.  ῞Οταν, λοιπόν, πέθανε ὁ ῾Ηρώδης, ἕνας ἄγγελος σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο ἐμφανίστηκε στὸν ᾿Ιωσὴφ σὲ ὄνειρο στὴν Αἴγυπτο, καὶ τοῦ εἶπε·

«Σήκω, πάρε τὸ παιδὶ καὶ τὴ μητέρα του καὶ πήγαινε στὴ χώρα τοῦ ᾿Ισραήλ, γιατὶ πέθαναν ὅσοι ἤθελαν νὰ θανατώσουν τὸ παιδί». Τότε ὁ ᾿Ιωσὴφ σηκώθηκε, πῆρε τὸ παιδὶ καὶ τὴ μητέρα του καὶ γύρισε πάλι στὴ χώρα τοῦ ᾿Ισραήλ. ῞Οταν ἔμαθε πὼς βασιλιὰς τῆς ᾿Ιουδαίας εἶναι ὁ ᾿Αρχέλαος, στὴ θέση τοῦ πατέρα του, τοῦ ῾Ηρώδη, φοβήθηκε νὰ ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ. Μὲ θεϊκὴ ἐντολὴ ὅμως, ποὺ τοῦ δόθηκε στὸ ὄνειρό του, ἀναχώρησε γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Γαλιλαίας. ῏Ηρθε, λοιπόν, κι ἐγκαταστάθηκε στὴν πόλη Ναζαρέτ. ῎Ετσι ἐκπληρώθηκε γιὰ τὸν Χριστὸ ἡ προφητεία ποὺ ἔλεγε ὅτι θὰ ὀνομαστεῖ Ναζωραῖος.

ΠΗΓΗ synodoiporia.blogspot.gr

Το nea-orthodoxa.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.