Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά υπό επικειμένην διάλυσιν;

 

 

ρο των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος ελάβαμε μία επιστολή μιάς ευσεβούς και αγαθής ψυχήςτην οποίαν και εδημοσιεύσαμε στο φύλλο (10-4-15 αρ. φ. 2065). Η επιστολογράφος εξέφραζε με περισσή αγωνία και καημό την αποθράσυνση των παντοίου είδους αιρετικών, οι οποίοι λυσσομανούν κατά της ορθής πιστεως, αλλά πάντοτε με κεκαλυμμένη την πρόσοψη, ως ακριβώς έχουν και τα ελκυστικά τους χρωματιστά φυλλάδια και οι μεγάλου μεγέθους εντυπωσιακές αφίσσες.

Οι αιρετικοί έχουν επιδοθή σε
σφοδρό αγώνα και έχουν εξαπο-
λύσει, σύμφωνα με τα εισαγόμενα
εκ σκοτεινών κέντρων του εξωτε-
ρικού σχέδιά τους, όλες τους τις
δυνάμεις διά να παρασύρουν
ανθρώπους αδαείς σε ζητήματα
πίστεως,
ευρισκόμενοι σε κεν-
τρικά σημεία κυρίως των Αθηνών
και περιχώρων, όπως στις στάσεις
των μέσων συγκοινωνίας και τις
πλατείες.

Την ώρα που επιχειρούν
να δέσουν τα χέρια και την
γλώσσα της εκκλησιαστικής δια-
φωτίσεως, διά αντιρατσιστικών
και άλλων νόμων, αφήνεται
έρμαιο το πλήθος στην προπαγάν-
δα κάθε παραθρησκείας και υπο-
κουλτούρας. Όμως «ο λόγος του
Θεού ου δέδεται» και είναι οξύς
ως «ρομφαία δίστομος», γιʼ αυτό
και από αυτό εδώ το βήμα κατα-
βάλλουμε κάθε προσπάθεια να
τους ξεσκεπάσουμε και να ανα-
δείξουμε την αλήθεια, καθώς πα-
ρατηρούμε ότι πολλά ιστολόγια
και «εκκλησιαστικές» εφημερίδες
«τυρβάζουν περί πολλά» αλλά όχι
για το ένα, το αναγκαίον.

Όλες αυτές τις ομάδες, που
αποπροσανατολίζουν τον κόσμο
από την Ορθοδοξία, θα μπορούσε
κανείς να τις κατατάξη, σε τρεις
κατηγορίες:
α) εκείνες που έχουν
χριστιανική επικάλυψη, δηλαδή
ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον
Χριστό, β) εκείνες που έχουν φι-
λοσοφικό προσωπείο, οι οποίες
συνήθως εκμεταλλεύονται την
αγάπη των γηγενών διά τους
αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους,
και γ) εκείνες που παρουσιάζονται
ως εκφράζουσες την επιστήμη,
που αναμειγνύουν ψυχολογία με
εσωτερισμό  και προπαγανδίζουν
την αυτοδυναμία του ανθρώπου
να βρη λύσεις εντός του, ως το
εντός να μη ήταν μέρος του προ-
βλήματος. Καθώς δεν επαρκεί ο
χώρος διά την ενασχόληση και με
τις τρεις κατηγορίες, θα αρκε-
σθούμε αυτή τη φορά στην πρώτη
και συγκεκριμένα στην αίρεση
των ψευδομαρτύρων του ιεχωβά,
καθώς αυτή απησχόλησε τελευ-
ταία έντονα τους εκκλησιαστι-
κούς κύκλους. Επειδή τα δογμα-
τικά τους ζητήματα έχουν πολλά-
κις αναλυθή και καταδειχθή ως
αναντίστοιχα προς την Αγία
Γραφή αλλά και ως τελείως
αβαθή πνευματικά, θα αναδείξου-
με τις τελευταίες εξελίξεις εντός
των κόλπων των Ιεχωβάδων.

Η σαπουνόπερα
της εσχατολαγνείας

Η κληρονομία που άφησε ο Κα-
ρολος Ρώσελ (1852-1916), την
οποία μεταπρατικά από τους
Αντβεντιστές εισήγαγε εις την υπʼ
αυτού ιδρυθείσα εταιρεία της
«Σκοπιάς της Σιών»,
ήταν η προσ –
κόλληση στον προσδιορισμό της
Δευτέρας Παρουσίας.

Αυτή α ρχικά ορίστηκε ότι θα συνέβαινε το
1872, έπειτα το 1874, αργότερα το
1914 και τέλος το 1975. Μετά την
τελευταία αυτή ημερομηνία η
εταιρεία έχασε 1.000.000 μέλη και
γιʼ αυτό έκτοτε αποφεύγει ακρι-
βείς ημερομηνίες.

Ωστόσο, όρισαν ως αρχή των γεγονότων το
1914, παρόλο που αυτό ερχόταν
σε πλήρη αντίθεση με την άποψη του Ρώσελ, ο οποίος είχε δηλώσει
ότι τελικά η Β΄ Παρουσία έγινε
«αοράτως» το 1874.

Το περασμένο έτος λοιπόν συνεπληρώθησαν
100 έτη από το 1914 και έκτοτε
έχουν φουντώσει και πάλι στους
κόλπους της τα γεμάτα τρόμο σε-
νάρια, ενώ διατυμπανίζεται συν –
εχώς η συμπλήρωση αυτού του
αριθμού ετών ως κάτι το σημα-
διακό.

Σε προσεχές προδημοσιευμένο τεύχος της «Σκοπιάς» (Ιού-
λιος 2015) γράφουν: «Σύντομα,
πολύ σύντομα, ο καθένας μας θα
βρεθεί σε μία παρόμοια κατάστα-
ση (δηλ. όπως των παραμονών της
καταστροφής της Ιερουσαλήμ).

Ο Ιησούς, όχι μόνο προειδοποί-
ησε τους Χριστιανούς για την κα-
ταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά
και χρησιμοποίησε εκείνα τα γε-
γονότα του πρώτου αιώνα ως πα-
ράλληλα των όσων θα συμβούν,
όταν θα ξεσπάση ξαφνικά η «με-
γάλη θλίψη».

Η εταιρεία γιʼ άλλη
μία φορά ορίζει ημερομηνία χωρίς
να το λέη ευθέως, καθώς πιστεύει
ότι τώρα θα ξεσπάση το στάδιο
της «μεγάλης θλίψης», που ανα-
φέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως.

Πως αλλιώς να εξηγηθή το
«πολύ σύντομα»; Καί διά άλλη μία
φορά καταφέρεται εναντίον
διεθνών θεσμών: «Αυτά τα κέρα-
τα αντιπροσωπεύουν όλες τις
υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις,
οι οποίες υποστηρίζουν τα Ηνω-
μένα Έθνη, την οργάνωση που
εξεικονίζεται από το «κατακόκκι-
νο θηρίο»· διαβάστε Αποκάλυψη
17:3 16-18».

Εκτός όμως από συνήθη πρακτική να διαβλέπη συνεχώς ότι η
Δευτέρα Παρουσία είναι προ των
θυρών, τι άλλο εξυπηρετεί αυτή
τη φορά η κατεπείγουσα ανακοί-
νωση περί αυτής;

Όπως θα καταδείξουμε από τα ακόλουθα στοι-
χεία, φαίνεται πως υπάρχουν σει-
σμοί μεγάλων ρίχτερ εντός της
οργάνωσης και προσπαθεί να απο-
σοβήση τον κίνδυνο της ολοκλη-
ρωτικής διάλυσης δημιουργών-
τας ψευδαισθήσεις.

Βλέπετε ότι όταν το ίδιο σενάριο παίζεται σε
χιλιάδες επεισόδια ως σαπουνό-
περα κάποια στιγμή η τηλεθέαση
πέφτει και οι ηθοποιοί παύουν να
πληρώνωνται αδρά εκτός και αν
νέα τροπή έλθη στο προσκήνιο.

Ο «μαμωνάς» εσώθη…

Ας μη παραπλανηθή κανείς,
δεν άλλαξαν τη διδασκαλία τους
περί του Σατανά, απλά τα χρήμα-
τα της εταιρείας λιγοστεύουν.
Δεν χρειάζεται να ιδή κανείς τις
μετοχές της εταιρείας, διά να
αντιληφθή κάτι τέτοιο, άλλωστε
με τα χρηματιστήρια το μέλλον
είναι άδηλον, αρκεί να διαβάση
κανείς στο τεύχος «Σκοπιά», που
προαναφέραμε το εξής: «θα είμα-
στε άραγε πρόθυμοι να υπο-
στούμε οικονομικές απώλειες, για
να παραμείνουμε πιστοί;». Αναφε-
ρόμενοι στην επικείμενη «μεγάλη
θλίψη» προετοιμάζουν τάχα τους
πιστούς για οικονομική δυσπρα-
γία.

Το κείμενο πολύ προσεγμένα
λέει «για να», θέτοντας ως βέβαιο
αλλά και σκόπιμο τον οικονομικό
μαρασμό. Μήπως προετοιμάζουν
τα μέλη τους σιγά σιγά για κάτι
άλλο; Μήπως οι οδηγίες του
Μπρούκλιν είναι να κλείση η
στρόφιγγα;

Διακηρύττουν μόνοι τους
ότι θα σωπάσουν

Επιτέλους θα σωπάσουν! Το
διαλαλούν οι ίδιοι και πάλι στο
τεύχος που προαναφέραμε:
«αυτός δεν θα είναι ο καιρός για
να κηρύττουμε «τα καλά νέα της
βασιλείας». Εκείνος ο καιρός θα
έχη περάσει. Τότε θα έχη έρθει ο
καιρός για «το τέλος»!». Ετοιμα-
ζόμενοι διά την μεγάλη θλίψη θα
πάψουν να κηρύττουν και αφού κατʼ αυτούς πολύ σύντομα αυτή
καταφθάνει, τότε τους καλούμε
να είναι συνεπείς σε αυτό που
γράφουν και να το τηρήσουν,
ώστε να γλυτώση και ο κόσμος
από τις πλάνες τους. Η μήπως
προσπαθούν να κάνουν να φανή
ως προφητεία αυτό που ήδη γνω-
ρίζουν (από το Μπρούκλιν) ότι θα
συμβή, δηλ. η διάλυσή τους;

Η εκ των έσω
αμφισβήτησις

Οι εσωτερικοί τριγμοί προδί-
δονται από μόνοι τους πίσω από
τις ακόλουθες γραμμές του ίδιου
τεύχους: «Όλα αυτά τα χρόνια,
οι μεγαλύτεροι ανάμεσά μας
έχουν ζήσει από πρώτο χέρι με-
ρικές από τις οργανωτικές προσ –
αρμογές που έχουν κάνει πιο
όμορφο το επίγειο τμήμα της
οργάνωσης του Ιεχωβά.

Θυμούνται την εποχή που οι εκκλη-
σίες είχαν υπηρέτη εκκλησίας
αντί για πρεσβυτέριο, οι χώρες
είχαν υπηρέτη τμήματος αντί για
Επιτροπή του Τμήματος και την
κατεύθυνση την έδινε ο προ-
εδρος της Εταιρείας Σκοπιά και
όχι το Κυβερνών Σώμα των Μαρ-
τύρων του Ιεχωβά, με το οποίο
είμαστε καλά εξοικειωμένοι ση-
μερα.

Αν και όλοι αυτοί οι αφοσιωμένοι αδελφοί είχαν την υπο-
στήριξη πιστών βοηθών, τις απο-
φάσεις στις εκκλησίες, στα γρα-
φεία τμήματος και στα παγκόσμια
κεντρικά γραφεία τις έπαιρνε
ουσιαστικά ένα άτομο…

Αποδεί-χτηκαν ωφέλιμες αυτές οι προσ –
αρμογές;

Ναί, όπως ήταν αναμε-
νόμενο. Γιατί; Επειδή βασίζονταν
σε αυξημένη γνώση γύρω από το
πρότυπο που θέτουν οι Γραφές.
Αντί να δεσπόζη η άποψη ενός
ατόμου, η οργάνωση ωφελείται
από τον συνδυασμό των καλών
ιδιοτήτων που διαθέτουν όλοι (υπογράμμιση δική τους) εκείνοι,τους οποίους μας έχει προμηθεύσει ο Ιεχωβά ως «δώρα σε μορφήανθρώπων –Εφεσ. 4:8 Παρ. 24:6».

Δεν θα σχολιάσουμε την παρερ-
μηνεία των βιβλικών χωρίων ούτε
ότι η «αυξημένη γνώση» αποτελεί
από μόνη της την αναίρεση των
ιεχωβάδων,
αφενός διότι δείχνει
ότι προηγουμένως ήταν σε
εσφαλμένο δρόμο αφετέρου, διό-
τι ίσως μελλοντικά μάθουν και
άλλα, άρα η πιστευόμενη από
τους ίδιους μέχρι σήμερα ως αλή-
θεια, αύριο μπορεί να αποδειχθή
ένα τρανό ψέμα.

Η σημαντικότερη πληροφορία
του κειμένου δεν είναι ότι παρα-
δέχονται την απολυταρχία εντός
των κόλπων τους, αλλά ότι τονί-
ζεται μία αντίθεση ανάμεσα στο
τότε και το σήμερα, ανάμεσα σε
κάποιους που προφανώς υποστη-
ρίζουν ακόμα το αξίωμα «ενός
ανδρός αρχή» η έχουν τέτοιες
βλέψεις διά κάτι τέτοιο
και εις την
μερίδα του γράφοντος, που τονί-
ζει από μόνος του το «όλοι» και
επαναλαμβάνει το «μας», προ-
φανώς διότι αυτά τυγχάνουν
αμφισβητήσεως.

Ας αναρωτηθεί κανείς: αν όλα τα μέλη είναι πε-
πεισμένα διά το σύστημα, διά
ποίον λόγον ο συγγραφέας επιμέ-
νει; Ποιόν προσπαθεί να πείσει;
Μήπως κάποιους η κάποιον συγ-
κεκριμένα; Οι εμμονές στα αυτο-
νόητα προδίδουν το οδυνηρό της
πραγματικής καταστάσεως.

Συνεχής μείωσις
των μελών

Οι Ιεχωβάδες εδώ και χρόνια
ισχυρίζονται ότι η οργάνωση απα-
ριθμεί παγκοσμίως 8.000.000 μελη.

Ο αριθμός αυτός μόνο φαντα-
στικός μπορεί να είναι. Πως το
συμπεραίνουμε αυτό;

Οι ίδιοι το μαρτυρούν άθελά τους με τα επί-
σημα δημοσιεύματά τους στην
ιστοσελίδα τους.

Συγκεκριμένα αναφέρουν συνεχώς, διά να ελκύ-
σουν την προσοχή, αριθμούς:
«Στις 27-29 Ιουνίου 2014, οι Μαρ-
τυρες του Ιεχωβά στην Ελλάδα
φιλοξένησαν τη Διεθνή Συνέλευ-
ση «Να Επιζητείτε Πρώτα τη Βα-
σιλεία του Θεού!» στο Ολυμπιακό
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών…τον
ανώτατο αριθμό των παρόντων
στους 38.956» και αλλού «Στην
Ατλάντα διεξάχθηκαν τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο του 2014 τρεις
συνελεύσεις, δύο στην αγγλική
και μία στην ισπανική γλώσσα. Πα-
ρευρέθηκαν εκπρόσωποι από του-
λάχιστον 28 χώρες. Συνολικά οι
παρόντες στις τρεις συνελεύσεις
ανήλθαν στους 95.689». Αναρω-
τιώμαστε λοιπόν, αν σε διεθνείς
ανοικτές συνελεύσεις, όπως και
σε άλλες που διά οικονομία χω-
ρου δεν αναφέρομε, είναι μόνο
μερικές χιλιάδες -που ίσως κάποι-
οι να είναι και οι ίδιοι περιφερό-
μενοι-, τα υπόλοιπα εκατομμύρια
που βρίσκονται;
Διέδωσαν επίσης ότι στην «τε-
λετήν αναμνήσεως» του θανάτου
του Ιησού ήταν πέρσι περί τα
20.000.000 άτομα και ότι εφέτος
θα ήταν πολλά περισσότερα.
Όμως στα επίσημα «βιβλία ετών»
τους γράφουν: «Πόσο χαρήκαμε
βλέποντας 19.374.737 άτομα να
παρευρίσκονται στην Ανάμνηση
του θανάτου του Κυρίου το 2011»
ενώ το 2013 ίδιοι γράφουν ότι πα-
ρευρέθηκαν 19.241.252 άτομα,

ανάμεσα στα οποία και παιδιά.

Εκτός ότι δεν μπορεί να ελεχθή
αυτός ο αριθμός από κανένα, ακό-
μη και αν ποτέ ίσχυε, είναι σαφής
η πτωτική του τάση.
Ισχύει προφανώς αυτό που δια-
βάσαμε σε ιστολόγιο αυτόπτου
μάρτυρος: «Ρώτησα το Δημήτρη,
γιατί επιλέχθηκε η Αθήνα ως το-
πος διεθνούς συνέλευσης.

Μού εξήγησε ότι επιλέγονται εκ περι-
τροπής ευρωπαικές πόλεις για την
ενθάρρυνση των αδελφών, να
αισθανθούν τη χαρά της ενότη-
τας. Είχε ξαναγίνει διεθνή συνέ-
λευση στην Αθήνα πριν από 12
χρόνια. Αναρωτιέμαι μήπως η
Σκοπιά επιλέγει τις πόλεις, όταν
βλέπει στασιμότητα η πτώση στις
στατιστικές της» (antiairetikos.
blogspot.gr/2014)
Προς επίρρωσιν όλων αυτών
έρχεται η διαφημιζόμενη από
τους ίδιους ιεραποστολική τους
δραστηριότητα.

Οι ιεραποστολές τους στοχεύουν κυρίως σε χώρες
του Τρίτου Κόσμου η στα βάθη
της Ασίας. Έχοντας αποτύχει
στην Ευρωπαική Ήπειρο, κατα-
φεύγουν σε χώρες και περιοχές,
που οι άνθρωποι είναι αγράμματοι
και φτωχοί, γιʼ αυτό και ευεπηρέ-
αστοι και εύκολα χειραγώγημοι.
Διατυμπανίζουν τα ολιγοστά νέα
μέλη τους σε αυτά τα μέρη, ως
ένδειξη απελπισμένων κινήσεων.

Ποίον το μέλλον;

Δεν θα πρέπη κανείς να
φοβάται την εταιρεία Σκοπιά ούτε
όμως να εφησυχάζη. Εμείς όλοι
οι χριστιανοί οφείλουμε να δια-
φωτίζουμε καθένα γύρω μας διά
την αλήθεια.

Το ψάρι πριν πεθάνη
σπαρταράει,
αλλά ακόμα και αν
δεν ξεψυχήση, καθώς οι δυνάμεις
του σκότους η οι δυνάμεις του
χρήματος δεν θα αφήσουν έτσι
εύκολα να εξαφανισθή από το
χάρτη μία «επικερδής» οργάνω-
ση, η αλήθεια δεν έχει να φοβηθή
σε τίποτε το ψεύδος. Θα έρθη
όμως και η ώρα αυτή διότι, «θαρ-
σείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον»,
είπε ο Χριστός και οι εταιρείες
είναι εκ του κόσμου και όχι εκ του
ουρανού!
 

πηγη Ορθόδοξος Τύπος

Το nea-orthodoxa.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.