Ιταλία Γεννάδιος: «Η Ανάσταση του Χριστού είναι ανάστασις του ανθρώπου» (ΦΩΤΟΣ)

 

 

Η Βενετία, το Βυζάντιον της Δύσεως, με τα 117 νησιά, με τις 400 γέφυρες, με τα αριστουργηματικά παλάτια της και το καλλιτεχνικόν αρχοντικόν Florian, με το «Salone της Ευρώπης», όπως ωνομάσθη η παλαίφατος και πανέμορφη «Πλατεία του Αγίου Μάρκου»,

πλήρης προσκυνητών, επισκεπτών, τουριστών, διερχομένων χιλιάδων χριστιανών από όλην την Υφήλιον, γίνεται μια πόλις αληθινά «οικουμενική», με χριστιανούς, με πιστεύοντας και μη πιστεύοντας, με θρησκευόμενους και μη θρησκευόμενους, με

ανθρώπους καλής θελήσεως, με ευγενείς φίλους και καλούς, με δύσκολους και άλλους, οι οποίοι

κραυγάζουν και βοούν αναλόγως των περιστάσεων, ιδία με επιστήμονας και ερευνητάς, με

διανοουμένους, με χιλιάδας αφθόνους βαθυστοχάστων οι οποίοι διέρχονται από την ξακουστήν άλλοτε

Πρωτεύουσαν της Repubblica serenissima, αγκαλιάζει φίλους, τους φιλοξενεί, τους δίδει φώτα και

ειρηνεύει, μαρτυρεί την καλήν συμβίωσιν και διδάσκει εις πάντας την αγάπην προς πάντας.

Η κυρίαρχη και βασιλική Γέφυρα της Βενετίας, από την Santa Lucia διέρχεται από την Πλατεία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς των Ορθοδόξων.

Η γενική γνώμη των Ορθοδόξων, οι οποίοι παρακολουθούν τας ακολουθίας εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων είναι θετική και συγκινητική. Προσεύχονται με γαλήνην και κατάνυξιν και επιστρέφουν εις τα μέρη αυτών, εις Ελλάδα, Αμερικήν, Αυστραλίαν, Ρωσίαν, Ρουμανίαν, Κορέαν, Κύπρον, Φιλανδίαν, και εις άλλα μέρη του κόσμου. Η Μεγάλη Εβδομάς και ιδία αι δύο ιερώτατοι και πανσεβάσμιοι ημέραι αυτής, η Μεγάλη Πέμπτη και η Μεγάλη Παρασκευή, με τα άφθαστα εις ουσίαν και περιεχόμενον τροπάρια και κανόνας των Αγίων του Κυρίου Παθών, παρηκολούθησαν πλήθη Ορθοδόξου λαού μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν άκρως ξεχωριστήν, και κλίμα ελπιδοφόρον, εις προσευχήν πάνδημον και κατανυκτικήν.

Ο σημερινός παλαίφατος Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, κατάμεστος από Ορθοδόξους, κατηχουμένους, προσκυνητάς, αλλά και από πιστούς άλλων Χριστιανικών ομολογιών, οι οποίοι συναρπάζονται από την Spiritualità Ortodossa, την Πατερικήν Θεολογίαν και Κοινωνιολογίαν,

πρώτον βήμα της νέας ζωής, την οποίαν σκέπτονται με πίστιν και σεβασμόν να εγκαινιάσουν εις το

δύσκολον μονοπάτι της ζωής.

Την πρωῒαν του Μεγάλου Σαββάτου εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός και ετελέσθη η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ενώπιον πυκνοτάτου εκκλησιάσματος.

Η 11η ώρα της νυκτός του Μεγάλου Σαββάτου εύρε τον Μητροπολιτικόν Ναόν πλήρην Ορθοδόξων ημών αδελφών όσον ποτέ, ο δε ένδοξος και μεγαλώνυμος Campo dei greci ήτο μία αληθινή απόλαυσις ειρηνικής προσμονής του φωτός της Αγάπης και της Ελπίδος της Αναστάσεως, με πνευματικήν συντροφιάν τόν Τίμιον Σταυρόν και την Δέησιν επάνω εις το αριστούργημα του Ναού και φυσικήν τοιαύτην, το ησύχιον νεράκι των Καναλιών, και την ευχάριστα ακουόμενην και διερχόμενην πανηγυρικήν στρατειάν των

vaporetti και των gondole. Η Ανάστασις του Σωτήρος ημών Χριστού, εις τους φοβερούς τούτους καιρούς,

της κρίσεως, πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής, το μέγα τούτο Θαύμα, είναι η μοναδική ελπίς, η

μοναδική προσευχή, η μοναδική δύναμις, η οποία βοηθεί και προστατεύει τον πιστόν άνθρωπον, ο οποίος

ακούων την Εκκλησίαν νά ψάλη «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον

αναστάντα εκ νεκρών», και προσκαλούμενος εις την θεϊκήν ταύτην αναστάσιμον πορείαν του φωτός,

πορεύεται ισχυρός, φωτισμένος, σώος, ειρηνικός, πλήρης αγάπης και χάριτος, διά να εορτάση την

«Πανήγυριν των Πανηγύρεων», την «Εορτήν των Εορτών», όπως κατά θαυμαστόν τρόπον κηρύττει ο Άγιος

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Το «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη»,

εκυριάρχησε μεταξύ των καρδιών όλων, ηγίασε τας καρδίας και ενεδυνάμωσε τον άνθρωπον,

εχαροποίησε και έδωσε την αγάπην και την ελπίδα. Οι άνθρωποι της προσευχής ησθάνθησαν την

πνευματικήν αυτήν παρουσίαν του Αναστάντος Χριστού. Εις την Θείαν Κοινωνίαν προσήλθον πλείστοι

όσοι, παιδιά, έφηβοι, νέοι, πρεσβύτεροι και μεγαλύτεροι, πλήρεις φόβου και σεβασμού, πίστεως και

αγάπης.

Η Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα ανεγνώσθη και ηκούσθη μετ’ ευχαριστήσεως και

προσοχής μεγίστης. Εις το τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας εδόθησαν, ως ευλογίαν, εις το

εκκλησίασμα, ευλογημένα κόκκινα αυγά, τα οποία όλοι οι Ορθόδοξοι περιμένουν να λάβουν αυτά μετά

χαράς.

Περί την 11ην πρωϊνήν της Κυριακής του Πάσχα ετελέσθη ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγάπης. Πλήθη

Ορθοδόξου κόσμου, από μακρόθεν του Βένετο, λίαν ενωρίς κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικόν Ναόν, ο

οποίος αγκαλιάζει με αγάπην και ειρήνην όλους τους Ορθοδόξους. Το «Χριστός Ανέστη», το «Αναστάσεως

ημέρα» και η ανάγνωση του «Ευαγγελίου» εις ξένας γλώσσας, καθώς και τα «Στιχηρά», τα «Απόστοιχα»,

ταύτα πάντα εψάλησαν υπό του Μητροπολίτου, των Ιερέων και του Χορού, μελωδικώτατα, υπήρξαν διά

κάθε πιστόν παρηγορία, γλυκύτητα, χαρά ευφροσύνη και μακαριότης. Η ιστορική και περιώνυμος

Κοινότης των Ορθοδόξων Ελλήνων Βενετίας, με επικεφαλής την εντιμ. Πρόεδρον κ. Κωνσταντίναν

Μπαλαφούτην, με τα λαμπρά Μέλη της Κοινότητος, ητοίμασε την εόρτιον Πασχάλιον Τράπεζαν, εις ήν

παρεκάθησαν όλοι, εγεύθησαν, εχάρησαν από το λαμπρόν αναστάσιμον γεύμα, εδόξασαν και

ηυχαρίστησαν τον Αναστάντα Χριστόν.

Τας πανσέπτους και χαρμοσύνους Ακολουθίας της Μεγάλης Εβδομάδος και του Αγίου Πάσχα

παρηκολούθησαν ο Πρόξενος της Ελλάδος κ. Συμεών Λυναρδάκης, ο Διευθυντής του Ελληνικού

Ινστιτούτου Βενετίας κ. Γεώργιος Πλουμίδης, η Πρόεδρος και τα μέλη της Κοινότητος των Ορθοδόξων

Ελλήνων Βενετίας, οι νεοφώτιστοι, οι κατηχούμενοι, προσκυνηταί και Ορθόδοξοι εξ άλλων πόλεων της

Ιταλίας και Ελλάδος.

Ψυχή της προετοιμασίας της Μεγάλης Εβδομάδος και των τελετών της Αναστάσεως ήτο ο

Πρωτοσύγκελλος Ευάγγελος Υφαντίδης, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, βοηθούμενος υπό του

εφημερίου Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου.

Καθ’ όλας τας μεγάλας ιερωτάτας και πανηγυρικάς ημέρας της αγιωτάτης Μητρός ημών Ορθοδόξου

Εκκλησίας εχοροστάτησε και ελειτούργησεν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ.

Γεννάδιος, ο οποίος κατά την περίοδον ταύτην επεκοινώνησε και συνηντήθη μετά διαφόρων

προσωπικοτήτων, Ρωμαιοκαθολικών Κινήσεων και Οργανισμών, επεσκέφθη δε και την νέαν εκκλησίαν του

«Γενεθλίου της Θεοτόκου», παραχωρηθείσης υπό του Δήμου Βενετίας, διά να ίδη εκ του πλησίον τας

εργασίας και ενισχύση τους προσφέροντας εργασίαν και ιδία τον Προϊστάμενον αυτής,

Πρωτοπρεσβύτερον Ανατόλιον. Τα επίσημα εγκαίνια της εκκλησία θα γίνουν την 26ην Απριλίου.

 

πηγη agioritikovima.gr

Το nea-orthodoxa.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.