Σαν σήμερα, το 1913, δύο δραματικά τηλεγραφήματα της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους! !

 

Σαν σήμερα, στις 11/24 Φεβρουαρίου 1913, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, πληροφορούμενη την προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους στην διεξαγόμενη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου σύμφωνα με την οποία αυτό θα ετίθετο υπό την προστασία της Ρωσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας και Ελλάδος, απέστειλε προς αξιωματούχους των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων τα εξής τηλεγραφήματα:

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΓΓΛΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ

Στάλθηκε την 11η Φεβρουαρίου 1913

Προς την Α. Εξοχότητα τον Υπουργόν (ή Πρεσβευτήν) κτλ

………Εξοχώτατε,
………Αυθεντικώς πληροφορούμεθα, ότι μελετάται υπό των Ορθοδόξων Κρατών μεταβολή ουσιώδης, λαϊκή και διεθνούς φύσεως δια το Άγιον Όρος Άθω και ότι συνετάχθη ήδη νέος οργανικός χάρτης της χώρας ταύτης.
………Τοιαύτη είδησις κατετρόμαξε και έφερεν εις απόγνωσιν άπαντας τους μοναχούς των εν τω Αγίω Όρει Άθω δεκαεπτά Μονών, αίτινες αποτελούσι τα δεκαεπτά εικοστά της Αθωϊκής χερσονήσου.

Διότι:

………Πρώτον, τούτο αντίκειται εις τους Ιερούς Κανόνας της Ορθοδοξίας, την εκκλησιαστικήν τάξιν και τους αρχαιοτάτους μοναχικούς θεσμούς του Αγίου Όρους Άθω, τους οποίους εσεβάσθησαν οι δορυκτήτορες, μηδέ των Τούρκων εξαιρουμένων.
………Δεύτερον, τούτο αναιρεί την θεμελιώδη έννοιαν του μοναχικού βίου και τας αεί ισχυούσας διαθήκας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, οίτινες απηγόρευσαν και εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην της Κωνσταντινουπόλεως πάσαν επέμβασιν.
………Τρίτον, τούτο σφαγιάζει τα δίκαια του Ελληνισμού κυριαρχούντος απολύτως επί τρισχίλια έτη εν τω Αγίω Όρει του Άθω, άνευ φυλετισμού, ως αποδεικνύεται εξ οικειοθελούς παραχωρήσεως τριών ιερών Μονών εις Σέρβους, Βουλγάρους και Ρώσσους και άλλων μικρών εξαρτημάτων εις διαφόρους Ορθοδόξους.
………Τέταρτον, τούτο εξολοθρεύει τα εκκλησιαστικά και εθνικά δικαιώματα των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών και πάντων των Ελλήνων Μοναχών του Αγίου Όρους, οίτινες διαφλέγονται, ως οι πατέρες αυτών, από μίαν ελπίδα, πίστιν και άσβεστον πόθον και αήττητον φρόνημα, όπως το Άγιον Όρος Άθω ενωθή τελειωτικώς μετά της Μητρός Ελλάδος, κοιτίδος του πολιτισμού και διδασκάλου του Χριστιανισμού, ήτις, ένεκα ισχυρών λόγων, σεβασθήσεται άπαντα τα προνόμια του Αγίου Όρους.
………Πιστεύομεν, Εξοχώτατε, ότι θεοσεβώς και φιλοδικαίως θα λάβητε υπό σπουδαίαν έποψιν την πανσθενή ταύτην διαμαρτυρίαν ημών και θα αποσοβήσητε πράξιν, ήτις έσεται εις βάρος ημών των Μοναχών, του Ελληνισμού και της γηραιάς Ευρώπης, ήτις πρωτίστως αυτή θα πληρώση τοιούτον σοβαρόν πολιτικόν λάθος, εφ΄ ω βαθύτατα ευγνωμονούντες, εξαιτούμεθα Θεόθεν τα έτη της Υμετέρας Εξοχότητος πλείστα και ευτυχή.

Άπαντες οι Καθηγούμενοι και Επίτροποι των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Επίτροποι Μεγίστης Λαύρας: Προηγούμενος Διονύσιος και Γέρ. Ιερώνυμος.
Επίτροποι Μονής Βατοπεδίου: Προηγ. Τιμόθεος και Ιωσήφ.
Επίτροποι Μονής Ιβήρων: Προηγ. Γρηγόριος και Αθανάσιος.
Καθηγούμενος Μονής Διονυσίου: Αρχ. Δοσίθεος.
Καθηγούμενος Μονής Κουτλουμουσίου: Αρχιμ. Δαμασκηνός.
Επίτροποι Μονής Παντοκράτορος: Αρχ. Στέφανος και Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Ξηροποτάμου: Προηγ. Κύριλλος και Άνθιμος.
Επίτροποι Μονής Δοχειαρίου: Γέρ. Εφραίμ και Μάξιμος.
Καθηγούμενος Μονής Καρακάλλου: Αρχ. Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Φιλοθέου: Γέρ. Ιωάσαφ και Ιάκωβος.
Καθηγούμενος Μονής Σίμωνος Πέτρας: Αρχ. Ιωαννίκιος.
Καθηγούμενος Μονής Αγίου Παύλου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Επίτροποι Μονής Σταυρονικήτα: Γέρ. Ιερεμίας και Συνέσιος.
Καθηγούμενος Μονής Ξενοφώντος: Αρχ. Γεδεών.
Καθηγούμενος Μονής Γρηγορίου: Αρχιμ. Κοσμάς.
Καθηγούμενος Μονής Εσφιγμένου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Καθηγούμενος Μονής Κωνσταμονίτου: Αρχιμ. Στέφανος.

Ταχυδρομικώς πέμπομεν τη Υμετέρα Εξοχότητα αναλυτικήν έκθεσιν.

………Σημ. το τηλεγράφημα αυτό δημοσιεύτηκε στους ΚΑΙΡΟΥΣ του Λονδίνου στις 12/2/1913 και στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ της Βιέννης στις 18/2/1913, ενώ πολλές Ευρωπαϊκές εφημερίδες δημοσίευσαν περίληψη αυτού.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠOΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Στάλθηκε την 11η Φεβρουαρίου 1913

Προς την Α. Εξοχότητα επί των Εξωτερικών Υπουργόν της Ρωσσίας
Εις Πετρούπολιν

………Εξοχώτατε,
………Πληριφορούμεθα ότι μελετάται υπό της εν Λονδίνω Συνδιασκέψεως μεταβολή ουσιώδης, λαϊκή και διεθνούς φύσεως δια το Άγιον Όρος Άθω.
………Η είδησις αύτη κατατρόμαξε και έφερεν εις απόγνωσιν άπαντας τους μοναχούς των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών, αίτινες αποτελούσι δεκαεπτά τμήματα της Αθωϊκής χερσονήσου.

Διότι:

………Πρώτον, τούτο αντιβαίνει εις τους Ιερούς Κανόνας της Ορθοδοξίας, την εκκλησιαστικήν τάξιν, τα τυπικά και τους αρχαιοτάτους μοναχικούς θεσμούς του Αγίου Όρους Άθω, τας οποίας εσεβάσθησαν αείποτε οι δορυκτήτορες Λατίνοι, Σλαύοι και ο αγιώτατος Πάπας και αυτοί οι Τούρκοι.
………Δεύτερον, τούτο αναιρεί την θεμελιώδη έννοιαν του μοναχικού βίου, τα Τυπικά, διαθήκας και χρυσόβουλα των ευσεβών Αυτοκρατόρων, τα οποία έχουσιν αιώνιον το κύρος εις τους Ορθοδόξους.
………Τρίτον, τούτο αναιρεί τα εκκλησιαστικά δίκαια, διότι ψιλή πνευματική κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριάρχου εγένετο οικονομικώς μέχρι τούδε, εκλειψάντων των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, οίτινες διετήρησαν το Άγιον Όρος του Άθω αυτοδέσποτον και αυτοδιοίκητον εσωτερικώς και ουδεμίαν επέμβασιν επέτρεψαν εις τον Πατριάρχην και τους Μητροπολίτας.
………Τέταρτον, η τοιαύτη διεθνοποίησις του Αγίου Όρους σφαγιάζει τα πανάρχαια δίκαια των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών, αίτινες εδέχθησαν πάντοτε ως αδελφούς πάντας τους Ορθοδόξους, άνευ φυλετισμού, ως αποδεικνύεται εκ της διαμονής ενταύθα Ρώσσων, Βουλγάρων και άλλων Ορθοδόξων. Η διεθνοποίησις θα καταστήση το Άγιον Όρος παλαίστραν λαϊκών συμφερόντων και θέατρον εκκλησιαστικών και φυλετικών ερίδων και θα σκάψη χάσμα μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και θα επιφέρη τραύμα εις Ορθοδοξίαν, Ης προστάτις είναι Ρωσσική Αυτοκρατορία.
………Πέμπτον, η τοιαύτη διεθνοποίησις θα εξολοθρεύση τα εκκλησιαστικά και εθνικά δικαιώματα πάντων των Ελλήνων μοναχών του Αγίου Όρους Άθω, οίτινες διαφλέγονται, ως οι πατέρες αυτών, από μιαν ελπίδα, πίστιν και άσβεστον πόθον, όπως το Άγιον Όρος Άθω ενωθή τελειωτικώς μετά της Μητρός Ελλάδος, διδασκάλου της Ορθοδοξίας, ήτις θα τηρήση ακέραια, ως ισχυρώς πιστεύομεν, άπαντα τα προνόμια και την τάξιν του Αγίου Όρους δι΄ άπαντας τους Ορθοδόξους μοναχούς.
………Πιστεύομεν, κύριε Υπουργέ, ότι εν τω καλώς εννοουμένω συμφέροντι της Ορθοδοξίας, θεοσεβώς και φιλοδικαίως θα εμποδίσητε την πανορθόδοξον διεθνοποίησιν και την επέμβασιν των Ορθοδόξων λαϊκών, ήτις έεται καταστρεπτικωτάτη, εφ΄ ω εξαιτούμεθα Θεόθεν τα έτη της Υμετέρας Εξοχότητος πλείστα και ευτυχή.

Άπαντες οι Καθηγούμενοι και Επίτροποι των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Επίτροποι Μεγίστης Λαύρας: Προηγούμενος Διονύσιος και Γέρ. Ιερώνυμος.
Επίτροποι Μονής Βατοπεδίου: Προηγ. Τιμόθεος και Ιωσήφ.
Επίτροποι Μονής Ιβήρων: Προηγ. Γρηγόριος και Αθανάσιος.
Καθηγούμενος Μονής Διονυσίου: Αρχ. Δοσίθεος.
Καθηγούμενος Μονής Κουτλουμουσίου: Αρχιμ. Δαμασκηνός.
Επίτροποι Μονής Παντοκράτορος: Αρχ. Στέφανος και Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Ξηροποτάμου: Προηγ. Κύριλλος και Άνθιμος.
Επίτροποι Μονής Δοχειαρίου: Γέρ. Εφραίμ και Μάξιμος.
Καθηγούμενος Μονής Καρακάλλου: Αρχ. Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Φιλοθέου: Γέρ. Ιωάσαφ και Ιάκωβος.
Καθηγούμενος Μονής Σίμωνος Πέτρας: Αρχ. Ιωαννίκιος.
Καθηγούμενος Μονής Αγίου Παύλου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Επίτροποι Μονής Σταυρονικήτα: Γέρ. Ιερεμίας και Συνέσιος.
Καθηγούμενος Μονής Ξενοφώντος: Αρχ. Γεδεών.
Καθηγούμενος Μονής Γρηγορίου: Αρχιμ. Κοσμάς.
Καθηγούμενος Μονής Εσφιγμένου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Καθηγούμενος Μονής Κωνσταμονίτου: Αρχιμ. Στέφανος.

Ταχυδρομικώς πέμπομεν τη Υμετέρα Εξοχότητα αναλυτικήν έκθεσιν.

Πηγή: Γράμματα Αγιορείτικα

Το nea-orthodoxa.eu ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.